سازمان امنيت هلند در گزارش سالانه خود اعلام كرد سرويسهاي اطلاعات رژيم ايران, ايرانيان مقيم هلند را براي جاسوسي عليه سازمان مجاهدين و هواداران اپوزيسيون تحت فشار قرارميدهند، امري كه آنها و خانواده هايشان در ايران را درمعرض خطر قرارميدهد. اين گزارش تاكيد مي كند: وضعيت سياسي درايران براي رژيم حاكم  هر چه بيشتر مخاطره آميز ونگران كننده شده، بحران اقتصادي به رژيم ايران ضربه سختي زده، و اكنون تمام تلاش رژيم متوجه سركوب ناآراميها درميان مردم است. گزارش سال 2009 سازمان امنيت هلند كه هفته گذشته منتشر شد, در قسمتي تحت عنوان ”فعاليت هاي مخفي قدرت هاي خارجي مي نويسد:” هدف فعاليت هاي سرويسهاي اطلاعاتي ايران درهلند, مبارزه با افراد وگروههايي است كه از نظر حكومت ايران خطري برا ي حيات اين حكومت محسوب ميشوند. دركنار اين هدف , دواير اطلاعاتي ايراني دست يابي به اطلاعات سياسي ,اقتصادي وعلمي هلندرا چه از درون شهرداري ها وشركت هاي تجاري هلندي وچه شركت هاي بزرگ چند مليتي كه درهلند مستقر هستند را دنبال مي كنند”.
گزارش سازمان امنيت هلند تصريح مي كند ” دستگاههاي اطلاعاتي رژيم ايران, ايرانيان مقيم هلند را براي جاسوسي براي اين دستگاهها تحت فشار قرار مي دهند. اين فعاليتهاي اطلاعاتي و يا اين اقدامات, متوجه اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران وكساني است كه احتمال  عضويت آنها در اين سازمان ميرود و هم چنين متوجه پشتيبانان اپوزيسيون ايران  است و  هدفش تحت فشار قرار دادن آنهاست.
فعاليت هاي سرويسهاي اطلاعاتي رژيم ايران تعرض به حقوق پايه اي شهروندان هلندي محسوب ميشود وميتواند براي آنان و خانواده هاي آنان درايران خطرآفرين باشد.
سازمان امنيت هلند در گزارش خود در سالهاي قبل نيز تاكيد كرده بود، اولويت وزارت اطلاعات رژيم ايران در خارج كشور, جاسوسي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران است و اين كار را از طريق به خدمت گرفتن اعضاي پيشين آنها انجام ميدهد. بدين وسيله وزارت اطلاعات ايران هم تلاش مي كند  هم عليه مجاهدين و شورا اطلاعات جمع آوري كند و هم به شيطان سازي و تخريب چهره آنها مبادرت كند. 
در قسمت ديگري از گزارش سازمان امنيت درسال 2009 آمده است ”شرايط ايجاد شده پس از انتخابات رياست جمهوري درايران , جاه طلبيهاي هسته يي حكومت ايران وتسلط روز افزون سپاه پاسداران ايران بر عرصه هاي سياسي اقتصادي وتاسيسات نظامي ايران , تحولاتي است كه عواقب آن غيرقابل پيش بيني است. با توجه به وضعيت خراب اقتصاد ايران , وضعيت سياسي درايران بيشتر وبيشتر مخاطره آميز ونگران كننده شده است. بحران اقتصادي به  رژيم ايران ضربه سختي زده  و تمام تلاش رژيم ايران هم اكنون متوجه سركوب .ناآراميها درميان مردم است
اين گزارش: ” به تلاشهاي دستگاههاي اطلاعاتي رژيم ايران درهلند براي دست يابي به اطلاعات حساس سياسي ,نظامي ,فني ,علمي واقتصادي, به منظور تحت تاثير قرار دادن سياست گذاريهاي هلند» اشاره كرده و مي نويسد اينگونه فعاليت هاي اطلاعاتي درهلند , ضررهاي جبران ناپذيري به امنيت ملي كشور ما  وارد مياورد وامر استقلال دستگاه سياسي هلند را زير علامت سوال مي برد.
گزارش سازمان امنيت هلند، در قسمت ديگري تحت عنوان ” واحد مشترك عليه  گسترش سلاحهاي كشتار جمعي ” به فعاليتهاي غير قانوني اتمي رژيم ايران پرداخته و نوشته است ”درسال2009 رژيم ايران همچنان پاسخي به سوالات آژانس بين المللي اتمي دررابطه با پروژه هاي اين كشور كه احتمالا در رابطه با توليد سلاح اتمي بوده است نداد. پروژه غني سازي اورانيم را درنظنز بدون وقفه ادامه داد  و اعلام كرد دست اندر كار ساخت يك تاسيسات غني سازي ديگر نيزهست. پيشنهاد روسيه ,فرانسه وايالات متحده و آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني برعني سازي اورانيوم 3 درصد تا حد 20 درصد درخارج از ايران، تاكنون دستاوردي نداشته است..... ايران برنامه اتمي ‌اش را برخلاف خواست جامعه بين المللي ادامه ميدهد،  تاسيسات غني سازي بيشتري را در دست ساخت دارد و به آزمايشهاي موشكي درسال 2009دست زده است.