فراخوان به دبيركل ملل متحد و آمريكا براي وادار كردن دولت عراقبه محترم شمردن حقوق مجاهدان اشرف و ليبرتي

پارلمانترهاي ليست تجديد، از احزاب فراكسيون العراقيه در پارلمان عراق، ازجمله احمد العلواني، رئيس كميسيون اقتصاد و سرمايه گذاري پارلمان عراق، طي بيانيه يي خطاب به بان كي مون دبيركل ملل متحد نوشتند:
تأمين حداقلهاي نيازهاي انساني و لجستيكي در كمپ ليبرتي به ويژه براي انتقال بقيه ساكنان از اشرف به ليبرتي ضروري است و نبايد با كارشكنيهاي دولت عراق مواجه شود.
ما بارها تأكيد كرده ايم آنها هيچ تهديدي براي عراق و حاكميت آن نيستند و براساس معاهدات بين المللي افراد حفاظت شده محسوب ميشوند و نبايد مورد بدرفتاري قرار گيرند.
ساكنان اشرف با انتقال دوسوم افرادشان به ليبرتي حسن نيت خود را نشان داده و ثابت كرده اند كه خواستار راه حل مسالمت آميز هستند.
از اينرو ما ضمن حمايت از خواسته هاي مشروع انساني آنها ، سازمان ملل متحد و ايالات متحده را فراميخوانيم تا دولت عراق را وادار كنند بدون ايجاد هر گونه مانعي در تحقق مسالمت آميز و عادلانه اين موضوع انساني همكاري كند.