همبستگی ملی ایران

سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از شاخص رضایت از زندگی در کشورها یا همان توسعه انسانی 2015 اعلام کرد: “ایران نمره 4.7 را کسب کرده و در بین 154 کشور در رتبه 107 قرار گرفته است».

این گزارش در ادامه می افزاید: “سوریه با کسب نمره 2.7 پایین رتبه را کسب کرده و مردم این کشور کمترین رضایت را از زندگی خود دارند. دو کشور دانمارک و سوئیس با کسب نمره 7.5 در صدر فهرست هستند و نروژ با نمره 7.4 رتبه سوم فهرست رضایتمندی شهروندان از زندگی خود قرار دارند».
خبرگزاری حکومتی ایسنا -24 آذر 1394