پاسدار فيروزآبادي، رئيس سابق ستاد کل نيروهاي مسلح رژيم، درباره قيام تيرماه سال 78 اعتراف کرد که حکومت آخوندي بر اثر اين قيام دچار گيجي و منگي شده بود و آخوند محمد خاتمي، رئيس جمهورِ وقتِ رژيم ولايت فقيه، ضمن تاکيد برلزوم برخورد با جوانان و دانشجويان قيام کننده، با شيادي توصيه کرده بود پاسداراني که حمله مي کنند، لباس پاسداري نپوشند.

در بعضي قسمتها در كوي دانشگاه مثل اتاق بالای سر در خروجي جلسه فرماندهي شون بود و داخل كوي دانشگاه يك اتفاقات تندي در جريان بود.
چون قضيه انتظامي بود اينجا ماموريت بعهده نيروي انتظامي بود براي حضور در كوي دانشگاه بيرحمانه هم كتك خوردند، اينكه كي بود رفت اينها رو زد و چرا رفت اينها رو زد هيچگاه معلوم نشد، اين قطعا يك كار طراحي شده بود و توسط جريان سياسي دوم خرداد هم طراحي شده بود حالا كاملا مشهوده ها اون زمان يك كمي گيج بوديم ما .
اومدم رفتم دفتر آقاي دكتر روحاني، دفتردارش گفت آقاي دكتر روحاني نيستند گفتم تلفنش رو بگير اين ها آقاي دكتر روحاني رو گرفتند گفتم آقاي دكتر روحاني داره كودتا ميشه تو تهران شما كجائيد؟ پاشو بيا گفت اه اينجوره گفتم كه آره پاشو بيا همين الان بايد جلسه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل بدهي... جلسه همه شون جز دو خردادي ها بودند آقاي روحاني آمد و جلسه شروع شد و من مطرح كردم موضوع رو گفتم كه آقا اينجوره قضيه ما كوي دانشگاه رو انتظامي ميدانيم ولي اگر بياد به اين چهار نقطه ديگه ما نظامي برخورد ميكنيم قبلش هم به سپاه تماس گرفتم اومده بودند نيروهاي سپاه آمده بودند اونجا ميدان حر و اينها مستقر شده بودند.
آقاي روحاني گفت اگر ميخواهيد اينكار رو بكنيد بايستي كه من با آقاي رئيس جمهور بگم گفتيم خب بگو، آقاي روحاني تماس گرفت با آقاي خاتمي آقاي خاتمي اول گفت كه اگه سپاه مي خواد بياد لباس تنش نباشه، گفتيم خيلي خب ميگيم لباس نپوشند ولي بايد با اينها برخورد بشه، گفت حالا نميشه نشه گفتيم نه نميشه يك كمي زور زد و اينها بعدش گفت بگيد جمع كنند هر كار مي خواهند بكنند بكنند؛ اين رو كه گفتند ديگه چيز شد خودشون از همونجا با موبايل هر كس به گروهش گفت جمعش كردند يعني غائله 17 تير اين سمت تصميم گيري اش اينجوري شد.