تظاهرات جمعی از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در  سیدنی در حمایت از مردم بپاخاسته اصفهان علیه ستم و چپاول حکومتی - شنبه ۲۵ فروردین