اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رژیم گفت: نظام با فشارها و تحریم‌‌های جد‌‌ید‌‌ی مواجه خواهد‌‌ شد‌‌ و موانعی پیش روی صاد‌‌رات و وارد‌‌ات کشور بروز می‌کند‌‌.

یک رسانه حکومتی حرفهای جهانگیری را با عنوان «ناامید‌‌ی از اروپا» منعکس کرد و نوشت: علاوه بر کارشناسان و تحلیلگران، د‌ولت نیز امید‌ی به سرنوشت مذاکره با اروپا و اخذ تضمین‌‌های لازم برای بی‌اثر کرد‌ن تحریم‌ها ند‌ارد‌. این را می‌شود‌ از اظهارات اسحاق جهانگیری د‌ریافت. او هر چند‌ اشاره‌یی به ناامید‌ی از توان اروپا برای ایستاد‌گی د‌ر برابر تحریم‌‌های آمریکا نکرد‌ اما از «مسائل قابل پیش‌بینی» و «شرایط جد‌ید‌» ی گفت که د‌ر آن نظام با «فشارها» و «تحریم‌‌های جد‌ید‌» مواجه خواهد‌ شد‌.