دادستانی فدرال آلمان در تاریخ ۶ ژوئیه ۲۰۱۸ حکم جلبی را از طریق قاضی تحقیق در دیوان عالی کشور علیه تبعه ۴۶ ساله ایرانی اسدالله اسدی منجمله بخاطر فعالیت بعنوان مامور برای سرویس مخفی (مطابق بند یک از ماده یک از پاراگراف ۹۹ قانون جزا) و بخاطر تبانی برای قتل (مطابق ماده یک و دو از پاراگراف سی و مطابق پاراگراف ۲۱۱ قانون جزا) دریافت کرد.

فرد متهم پیش از این در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۱۸ در حومه شهر آشافن بورگ و در پی یک حکم جلب اروپایی که توسط ادارات تعقیب جزایی بلژیک صادر شده دستگیر گردید.
 اسدالله اسدی باید در ماه مارس ۲۰۱۸ به یک زوج ساکن آنورس در بلژیک ماموریت داده باشد تا یک سوء قصد انفجاری را علیه ”گردهمایی بزرگ” سالانه ایرانیان در خارج از کشور در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۸ در ویلپنت (فرانسه) به اجرا بگذارد.
در این رابطه، باید فرد متهم به زوج مزبور در اواخر ماه ژوئن در شهر لوکزامبورگ یک محموله انفجاری حاوی مجموعا ۵۰۰ گرم ماده انفجاری تری استون تری پر اکسید (TATP) تحویل داده باشد.
در روز برنامه ریزی شده برای سوء قصد انفجاری، سرویس های امنیتی بلژیک این زوج را در حین حرکت بسوی فرانسه دستگیر و محموله انفجاری را مصادره کردند.
فرد متهم( اسدالله اسدی)، از سال ۲۰۱۴ بعنوان دبیرسوم در سفارت رژیم ایران در وین آکردیته (و ثبت) بود.
بر اساس اطلاعات موجود او یک عضو وزارت اطلاعات رژیم ایران بود. در اولویت وظایف وزارت اطلاعات، تحت نظر قراردادن و مقابله شدید با گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور قرار دارد.
متهم در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۱۸ در مقابل قاضی تحقیق در دیوان عالی کشور قرار گرفت. قاضی تحقیق برای متهم حکم جلب را صادر و فرمان اجرای بازداشت برای تحقیقات را داده است. تحقیقات و حکم جلب صادره از سوی قاضی تحقیق در دیوان عالی آلمان با درخواستی که از سوی ادارات تعقیب جزایی بلژیک برای استرداد این متهم به بلژیک صورت گرفته، مغایرتی ندارد.

رویتر: به گفته دادستان آلمان مظنون در توطئه بمبگذاری در فرانسه ممکن است به بلژیک مسترد شود
خبرگزاری رویتر, ۱۱ ژوییه۲۰۱۸ از برلین گزارش داد – دادستان فدرال آلمان روز چهارشنبه یک دیپلومات رژیم ایران را که در یک توطئه بمبگذاری علیه یک گردهمایی اپوزیسیون ایران در فرانسه دست داشت، به زندان بازگرداند، اما گفت این مظنون ممکن است کماکان به بلژیک هم مسترد شود.
بلژیک پیشاپیش مشغول بازپرسی ازدو بلژیکی ایرانی تبار است که در اوایل این ماه بخاطر توطئه در یک حمله با مواد انفجاری به یک تجمع بزرگ سالانه ایرانیان در حومه پاریس دستگیر شده اند.
دادستان فدرال آلمان طی اطلاعیه یی گفت دیپلومات رژیم ایران مستقر در اتریش مظنون به این است که به یک زوج در آنورس ماموریت داده بود تا این حمله را به اجرا درآورند و به آنها وسیله انفجار و بمب حاوی مواد انفجاری تی.ای.تی.پی را تحویل داده بود.
رویتر به نقل از اطلاعیه دادستانی آلمان افزود: متهم به نام اسدالله اسدی، سمتش در سفارت رژیم ایران در وین از سال ۲۰۱۴ کنسول سوم بوده و او هم چنین یک کارمند وزارت اطلاعات رژیم ایران است.
اطلاعیه دادستانی آلمان می گوید وظایف وزارت اطلاعات رژیم ایران قبل از هرچیز نظارت فشرده برای جنگ علیه گروههای اپوزیسیون در داخل و خارج ایران است.
در این اطلاعیه گفته شده که مقامات آلمان دیپلومات ۴۶ساله رژیم ایران را در در شهر آشفن بورگ طبق یک حکم جلب اروپایی دستگیر کرده اند.