روز پنجشنبه ۱۸ مرداد ماه کامیونداران شهرهای مشهد، سبزوار و نیشابور و اسلامشهر برای هجدهمین روز به اعتصاب خود ادامه دادند.

گزارشات حاکی است، اکثر پمپ بنزین ها در اسلامشهر بنزین ندارند و در خیابان های منتهی به پمپ بنزین هایی که بنزین دارند صف های بسیار طولانی از خودروها تشکیل شده است.

دارندگان فیش زمینهای تاکسیرانی بروجرد در اعتراض به سیزده سال وعده های دروغ کارگزاران حکومتی برای واگذاری زمین، در مقابل فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارکنان و رانندگان شرکت خلیج فارس در تهران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، قطع بیمه تکمیلی و بدنه خودروها از زمان واگذاری این شرکت به افراد وابسته به نظام، دست از کارکشیدند و اعتصاب کردند.

تاکسی داران مهران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

کارگران شرکت تاریر زرند در اعتراض به اخراج ۱۱۰ تن از کارگران این شرکت وپرداخت نشدن ۴ماه حقوق عقب مانده اعتصاب کرده و جاده را مسدود کردند.