بخش حمل و نقل فدراسيون متحد كارگران دانمارك که دارای ۵۰ هزار عضو است، با صدور بيانيه‌يي، حمايت كامل خود را از اعتصاب رانندگان كاميون در ایران ابراز و با آنها اعلام همبستگي كرد.

این بيانیه‌يي طي برنامه‌يي در مقابل محل اين سنديكا با حضور رئيس و ۲۰ تن از اعضاي هيأت مديرة آن قرائت شد.
يان ويلادسِن رئيس بخش حمل و نقل فدراسيون متحد كارگران دانمارك با قرائت اين بيانيه، گفت: «بخش حمل و نقل در فدراسيون متحد كارگران دانمارك...، از جانب ۵۰۰۰۰ عضوي که سازمان ما نمایندة آنهاست، به‌طور کامل همبستگي خود را با رانندگان كاميون در ايران كه در حال اعتصاب هستند، ابراز مي‌دارد.
اين اعتصاب از مناطق استان‌هاي قزوین ، لرستان، آذربایجان شرقی و مازندران شروع شد و اکنون به ۳۱ استان در ایران گسترش پیدا کرده است».

سنديكاي رانندگان دانمارك در ادامة بيانية خود، خواسته‌هاي كاميونداران اعتصابي در ايران را برشمرده و از آنها حمایت کرده است.
يان ويلادسِن رئيس بخش حمل و نقل فدراسيون متحد كارگران دانمارك همچنین تاکید کرد که برطبق اطلاعاتش اتحادیه جهانی رانندگان، آی تی اف، مشکلات مزد پایین و امنیت رانندگان را بصورت فوق العاده در دستور کار خود قرار داده است.