همبستگی سندیکای رانندگان دانمارک با ۵۰ هزار عضو با کامیونداران اعتصابی در ایران


بخش حمل و نقل فدراسیون متحد کارگران دانمارک که دارای ۵۰ هزار عضو است، با صدور بیانیه‌یی، حمایت کامل خود را از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران ابراز و با آنها اعلام همبستگی کرد.

این بیانیه‌یی طی برنامه‌یی در مقابل محل این سندیکا با حضور رئیس و ۲۰ تن از اعضای هیأت مدیرة آن قرائت شد.
یان ویلادسن رئیس بخش حمل و نقل فدراسیون متحد کارگران دانمارک با قرائت این بیانیه، گفت: «بخش حمل و نقل در فدراسیون متحد کارگران دانمارک...، از جانب ۵۰۰۰۰ عضوی که سازمان ما نمایندة آنهاست، به‌طور کامل همبستگی خود را با رانندگان کامیون در ایران که در حال اعتصاب هستند، ابراز می‌دارد.
این اعتصاب از مناطق استان‌های قزوین ، لرستان، آذربایجان شرقی و مازندران شروع شد و اکنون به ۳۱ استان در ایران گسترش پیدا کرده است».

سندیکای رانندگان دانمارک در ادامة بیانیة خود، خواسته‌های کامیونداران اعتصابی در ایران را برشمرده و از آنها حمایت کرده است.
یان ویلادسن رئیس بخش حمل و نقل فدراسیون متحد کارگران دانمارک همچنین تاکید کرد که برطبق اطلاعاتش اتحادیه جهانی رانندگان، آی تی اف، مشکلات مزد پایین و امنیت رانندگان را بصورت فوق العاده در دستور کار خود قرار داده است.