کانونهای شورشی به پیام آماده باش سرنگونی مسعود رجوی پاسخ می دهند.