ایرانیان آزاده در بروکسل پایتخت بلژیک و در شهر آنتورپن این کشور و همچنین در اسلو پایتخت نروژ مقابل پارلمان این کشور و در شهر مالمو سوئد با برگزاری تظاهرات و میزکتاب ستم و چپاول رژیم آخوندی علیه مردم ایران را محکوم کردند و از اعتصاب رانندگان کامیون و اعتراض کارگران و اقشار مختلف مردم ایران حمایت کردند. 

 بروکسل - بلژیک

اسلو- نروژ

مالمو- سوئد

 آنتورپن-بلژیک