قیام ایران-شماره ۲۳۳
تظاهرات پلی تکنیک تهران با شعار توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد

روز سه‌شنبه ۱۳‌آذر (۴دسامبر)، در آستانه روز دانشجو (۱۶‌آذر)، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ازجمله پلی‌تکنیک تهران، سهند تبریز و نوشیروانی بابل دست به اعتراض و تظاهرات زدند. در تهران دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در مقابل مزدوران بسیجی که قصد بر‌هم زدن تجمع را داشتند، به مقاومت پرداخته و با آن‌ها درگیر شدند. دانشجویان شعار می‌دادند:کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد؛ معلم حقیقی آزاد باید گردد؛ نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم‌فریب.
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در تجمع اعتراضی خود دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته بود: سرکوب دانشجویان را متوقف کنید؛ دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد.
در دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز جمعی از دانشجویان هنگام ورود آخوند روحانی به سالن این دانشگاه با شعار تورم، گرانی، جواب بده روحانی؛ علیه او دست به اعتراض زدند.
روز پیش از آن نیز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه تهران دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه علوم پزشکی سیرجان به مناسبت روز دانشجو به اقدامهای سرکوبگرانه رژیم نسبت به دانشجویان اعتراض کردند. دانشجویان دانشگاه رازی در حمایت از کارگران اعتصابی شعار می‌دادند: دانشجو، کارگر، معلم، اتحاد اتحاد؛ از خراسان تا تهران معلمان در زندان؛ معلم زندانی آزاد باید گردد.

در دانشگاه چمران کرمان، اداره حراست که شعبه وزارت اطلاعات در دانشگاههای کشور است، دستورالعمل سرکوبگرانه‌یی را مقرر کرده است. بنا بر این ابلاغیه قرون وسطایی دانشجویان از رفتن به اتاقهای یکدیگر منع شده اند و چنانچه دانشجویی در اتاق دیگری دیده شود، دانشجویان آن اتاق یکصد هزار تومان جریمه خواهند شد.


روز سه‌شنبه ۱۳ آذر (۴دسامبر)، کارگران محروم فولاد اهواز برای بیست و پنجمین روز به اعتصاب شجاعانه خود ادامه دادند. اعتصابگران در مقابل استانداری رژیم و در بازار شهر با شعارهای: هیهات مناالذله؛ کشور ما دزدخانه است توی جهان نمونه است؛ٰ نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت؛کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد ؛کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ دست به اعتراض زدند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۷ (۴دسامبر۲۰۱۸)