ایرنیان مخالف در ۸ فوریه ۲۰۱۹ در میدان دانفر روشرو پاریس گردهم می آیند تا چهلمین سالگرد سقوط رژیم سلطنتی در ایران را جشن بگیرند.

شورای ملی ایران نقض حقوق بشر و کشته شدن بیش از یکصد هزار از مخالفان طی چهار دهه از طریق سرکوب توسط جمهوری اسلامی در ایران را محکوم می کند.