کن بلک ول سفیر سابق آمریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقاله ای که در تاون هال منتشر شد نوشت: نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط آمریکا، سپاه را از منابع مالی اش محروم و توانش در سرکوب نارضایتی داخلی را تضعیف می کند و این درحالیست که رژیم ایران از پتانسیل موجود برای سرنگونی سراسیمه شده است.

کن بلکول سفیر پیشین امریکا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در این مقاله ضمن بررسی عملکرد سرکوبگرانه سپاه در داخل و جنگ افروزی در خارج کشور می نویسد: برای تظاهرکنندگان ایرانی، فشار غرب بر سپاه پاسداران نه تنها منجر به ارتقاء صلح و ثبات بین الملل میشود بلکه همچنین علامتی از حمایت بین المللی از مردم ایران در مقابله با دیکتاتوری مذهبی است.
به هر میزان که نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط آمریکا، سپاه را از منابع مالی اش محروم و توانش در سرکوب نارضایتی داخلی را تضعیف کند؛ گامی قابل توجه در جهت تغییر وضع موجود است.
رژیم ایران به روشنی نسبت به پتانسیل موجود برای سرنگونی اش آگاه است و با سراسیمگی قابل انتظاری به آن نقطه میرسد.
کن بلکول با اشاره به توطئه های تروریستی رژیم در سال گذشته علیه مقاومت ایران در کشورهای مختلف، آنرا نشاندهنده استیصال رژیم دانست و با یادآوری نقش وزارت اطلاعات رژیم در این توطئه های تروریستی خواهان لیست گذاری وزارت بدنام اطلاعات نیز شد.

وی افزود: تمرکز وزارت اطلاعات بطور قابل توجهی مشابه سپاه پاسداران است که از نزدیک با آن کار می کند و سیاست آمریکا هم نسبت به آن باید مشابه باشد.
پرزیدنت ترامپ و وزیر پمپئو بایستی اذعان کنند که گام بعدی منطقی در اعمال چنین فشاری گسترش این نامگذاری جدید تروریستی از سپاه پاسداران به (وزارت اطلاعات و امنیت رژیم) است.
سیاستهایی که نشان می دهند فشار جامعه بین اللملی و فشار از جانب مقاومت دمکراتیک بر رژیم ایران بزرگترین تهدید برای حاکمیت این رژیم است.