صبح روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرحهای سرکوبگرانه حکومت آخوندی که بعد از انتصاب آخوند ابراهیم رئیسی جلاد زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال۶۷ در سطوح مختلف جامعه و ازجمله در دانشگاهها بالا گرفته است، دست به تجمع و تظاهرات زدند.

دانشجویان در تظاهرات خود به اقدامات رژیم برای اجرای طرحهای سرکوبگرانه حکومتی تحت عنوان دجالگرانه عفاف و حجاب و قوانین کمیته انضباطی اعتراض کردند و در محوطه دانشگاه به تظاهرات پرداختند.
هنگامی که مزدوران بسیجی و پاسداران تروریست لباس شخصی به تجمع دانشجویان حمله کردند، دانشجویان با شعارهای بیشرف بی شرف به مقابله با آنها پراختند.

دانشجویان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار مزدوران بسیجی در همراهی با ماموران سرکوبگر، به منظور افزایش جو ارعاب در دانشگاه بوده اند.

سخنگوی مجاهدین با درود به دانشجویانی که امروز در دانشگاه تهران در برابر یورش مأموران دشمن ضد بشر ایستادگی کردند و آنها را گوشمالی دادند گفت: زمان آن رسیده است که دانشجویان آگاه و انقلابی فضای رخوتی را که رژیم میخواهد با سرکوب و اختناق بر دانشگاهها مستولی نماید در هم بشکنند.
سخنگوی مجاهدین افزود: جواب هر تعرض و دست دراز کردن از جانب ماموران و مزدوران دشمن، کوبیدن بی محابا در دهان و بر سر و روی آنهاست. آنقدر که در دانشگاه بخوبی درس گوشمالی بگیرند. از این پس میدان دادن به مزدوران و عوامل دشمن در دانشگاهها مرز سرخ است و به هر قیمت باید با آنها در افتاد.
حیثیت دانشجو و دانشگاه در گرو مقابله کردن با دشمن و مزدوران به هر قیمت و به هر وسیله است.دانشگاه را باید از لوث وجود پاسدار و بسیجی و اطلاعاتی و عناصر خائن و مزدور تطهیر کرد. در قدم بعد رژیم را باید وادار کرد بساط جمعه بازارش را جمع کرده روی عمامه اش بگذارد و از دانشگاه تهران بیرون برود.
هر دانشکده را باید به یک کانون شورشی بر ضد رژیم پلید آخوندی تبدیل کرد.
بند از بند این رژیم باید گسست. سزای این رژیم سیل آتش است.