فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران