جمعی از ایرانیان آزاده در اتاوا و تورنتو روز شنبه ۱۶ شهریور با برگزاری دو تظاهرات موج اعدام‌ها و سرکوب وحشتناک توسط رژیم ضدبشری آخوندی را محکوم کردند.

شرکت کنندگان حمایت خود را از مقاومت و قیام مردم بپاخاسته میهن و کانونهای شورشی اعلام کردند.

تورنتو

تظاهرات ایرانیان در کانادا - محکومیت رژیم آخوندی، حمایت ازمقاومت و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات ایرانیان در کانادا - محکومیت رژیم آخوندی، حمایت ازمقاومت و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات ایرانیان در کانادا - محکومیت رژیم آخوندی، حمایت ازمقاومت و قیام مردم بپاخاسته

اتاوا- مقابل پارلمان فدرال

تظاهرات ایرانیان در کانادا - محکومیت رژیم آخوندی، حمایت ازمقاومت و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات ایرانیان در کانادا - محکومیت رژیم آخوندی، حمایت ازمقاومت و قیام مردم بپاخاسته

تظاهرات ایرانیان در کانادا - محکومیت رژیم آخوندی، حمایت ازمقاومت و قیام مردم بپاخاسته