گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در هلند- آمستردام، توسط جمعی از اشرف نشانان

 

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در هلند آمستردام

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در هلند آمستردام

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در هلند آمستردام

گرامیداشت شهیدان حمله به اشرف ۱۰ شهریور۱۳۹۲ در هلند آمستردام