فراخوان ۳۷ تن از نمایندگان پارلمان انگلستان به لیست‌گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندی

اي دي ام ۲۳۳۳  ليست گذاري سپاه پاسداران اجلاس ۱۹-۲۰۱۷  مجلس(انگلستان):
 سركوب مردم ايران توسط سپاه پاسداران و حمايت آن  از تروريسم در منطقه را قويا محكوم مي كند؛
-تصميم مقامهاي آمريكا براي نامگذاري سپاه پاسداران  به عنوان يك سازمان تروريستي را مورد توجه قرار ميدهد؛
-موافق است كه رژيم ايران بزرگترين تهديد نه تنها براي مردم ايران بلكه همچنين براي ثبات در منطقه و صلح در جهان است؛
- نسبت به نقش برجسته سپاه پاسداران در صدور و حمايت از تروريسم در خاورميانه و سراسر جهان هشدار ميدهد؛ نقشي که از طريق نيروي برون مرزيش، نيروي قدس، و در سركوب داخلي مردم ايران صورت ميگيرد،
-درباره كنترل سپاه پاسداران بر اقتصاد ايران به زيان مردم ايران نگران است؛
-نقش مستقيم نيروي قدس سپاه پاسداران را در كشتن بيش از ۱۵۰ سرباز بريتانيايي در عراق مورد توجه قرار مي دهد؛
-همچنين به نقش سپاه پاسداران در ترور مخالفان ايراني در خارج كشور، از جمله اعضاي اپوزيسيون اصلي ايران، مجاهدين خلق ايران و شوراي ملي مقاومت ايران، بخصوص توطئه بمب گذاري در گردهم آيي بزرگ شوراي ملي مقاومت ايران در پاريس در ژوئن ۲۰۱۸؛ توجه مي كند. هم چنین توجه مي كند به اینكه نيروي قدس سپاه پاسداران قبلا بعنوان يك سازمان تروريستي نامگذاري شده است؛
(مجلس انگلستان)با خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران موافقت مي كند كه محدود كردن منابع و سرمايه هاي سپاه پاسداران به نفع مردم ايران و همچنين صلح و امنيت در منطقه است؛
(مجلس انگلستان)براين باورست كه مردم ايران و بريتانيا در مقابله با سپاه پاسداران و محدود كردن رفتار غيرقابل قبول آن منافع مشترك دارند؛ و دولت انگلستان را فرامي خواند سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم ايران را در تماميت شان بعنوان سازمان هاي تروريستي خارجي ليست گذاري كند.

بيانيه كميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران در حمایت از قطعنامه ۲۳۳۳ پارلمان به منظور لیست گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم آخوندی:

۳۷ تن از نمايندگان پارلمان انگلستان از تمامي احزاب (شامل چند وزير سابق ارشد)، حمايت خود را از قطعنامه پارلماني شماره ۲۳۳۳ اعلام كردند و به دولت انگلستان فراخوان دادند كه سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران را به عنوان سازمانهاي تروريستي خارجي اعلام كند.
باب بلكمن، نماينده پارلمان و مبتكر اصلي ثبت قطعنامه ۲۳۳۳ تحت عنوان «درخواست ممنوعيت سپاه پاسداران» در باره اهميت اين قطعنامه گفت: «در حاليكه كه تظاهرات و اعتراضات مردمي در سراسر ايران كه سال گذشته آغاز شده و موجوديت رژيم مذهبي را هدف قرار داده است، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران در كانون سركوب داخلي و تلاشهاي رژيم براي بحران آفريني بين المللي با توسل به تجاوزهای فزاينده در منطقه و تروريسم در اروپا، قرار دارد».
باب بلكمن افزود: «من و بسياري از همكارانم از احزاب مختلف بر اين باور هستيم كه منافع دراز مدت انگلستان  و مردم ايران با مقابله و متوقف كردن رفتار غيرقابل قبول سپاه پاسداران گره مي خورد».
وي افزود: «بنابراين دولت انگلستان بايستي تماميت سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژيم ايران رابه عنوان سازمانهاي تروريستي خارجي در ليست ممنوعه خود قرار دهد. اين فراخوان مورد حمایت بسياري از نمايندگان مجلس عوام انگلستان است كه قطعنامه ۲۳۳۳ را امضا كرده اند».
باب بلكمن اضافه كرد: «شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران به روشني در پشت تظاهرات داخل ايران قرار دارند. اين رژيم تنها زبان قاطعيت را مي فهمد. جامعه بين المللي، به طور خاص غرب، بايستي اين را براي مقامات رژيم ايران روشن كند كه جهان آزاد در كنار مردم ايران و جنبش مقاومت آنها، يعني شوراي ملي مقاومت ايران قرار دارد و از تلاشهايشان براي محقق كردن آزادي، دمكراسي و حقوق بشر در كشورشان حمایت می کند».
سر ديويد ايمس، رئيس مشترك كميته پارلمانی بريتانيايي ایران آزاد  كه از حمايت گسترده و عضويت تعداد زيادي از نمايندگان انگلستان برخوردار است گفت: «اين قطعنامه كه بسياري از همكاران من از احزاب مختلف در مجلس عوام انگلستان و از جمله خود من از آن حمايت كرده ايم، از فراخوان رئيس جمهور برگزیدة شوراي ملي مقاومت ايران، خانم مريم رجوي براي ليست گذاري سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ايران به عنوان دو ارگان تروريستي حمايت مي كند و از دولت انگلستان مي خواهد كه اين ارگانهاي سركوبگر را در تماميت شان به عنوان سازمانهاي تروريستي ممنوعة خارجي اعلام كند.
آينده ايران توسط مردم ايران و جنبش مقاومت سازمانيافته آنها رقم مي خورد، ما به فراخواندن دولت انگلستان و اتحاديه اروپا براي تعيين يك سياست قاطع در قبال رژیم ايران ادامه مي دهيم. سياست قاطعي كه از آرمانهاي دموكراتيك مردم ايران و جنبش مقاومت سازمانيافته آنها، شوراي ملي مقاومت ايران، و حق آنها براي محقق كردن تغيير دموكراتيك در كشورشان ايران حمایت میکند».