ایرانیان آزاده و اشرف نشانها هر روز در نیویورک با برپا کردن تظاهراتی جنایات رژیم آخوندی علیه مردم ایران را افشا کرده و نقش روباه بنفش در چپاول مردم ایران و سرکوب ایرانیان بویژه زنان و جوانان را بازگو می کنند.

ایرانیان آزاده به جامعه جهانی یادآوری می کنند که رژیم آخوندی و آخوند روحانی نماینده مردم ایران نیستند و باید از مجامع بین‌المللی و سازمان ملل اخراج شده و کرسی نمایندگی ایران در سازمان ملل و مجمع عمومی و همه نهادهای بین‌المللی، باید به آلترناتیو رژیم آخوندی، شورای ملی مقاومت ایران واگذار شود