فعالیت‌های کانون‌های شورشی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران در شهرهای میهن