دومین تظاهرات هموطنان آزاده علیه حضور آخوند شیاد حسن روحانی در مقرملل متحد با شعارهای کوبنده نه به روحانی نه به فاشیسم دینی از ساعتی پیش آغاز شده است.

در تظاهرات امروز که به دنبال تظاهرات پیروزمند دوم مهر باحضور شخصیتهای آمریکایی و حامیان مقاومت ایران برگزار می‌شود، هموطنامان همزمان با برگزاری اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، حضور آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور فاشیسم مذهبی را به شدت محکوم کرده و خواهان طرد این آخوند خون آشام و هیأت دیکتاتوری تروریستی حاکم برایران از مقر ملل متحد شدند.
شرکت‌کنندگان با اشاره به تشدید انزوای دیکتاتوری آخوندی و اینکه مماشاتگران اروپایی نیز به این واقعیت پی بردند که حکومت آخوندی عامل حمله به تأسیسات نفتی و یک رژیم جنگ افروزاست، فریاد می زدند، نماینده این حکومت جنگ افروز و رئیس حکومت رکورد دار اعدام و بانکدار مرکزی تروریسم، که بقای خود را درگرو تروریسم و جنگ افروزی و حمله به تأسیسات نفتی و راهزنیهای دریایی و باجگیری اتمی می بیند، باید بلادرنگ از مقرملل متحد اخراج شوند. آخوند حسن روحانی هم مثل خامنه ای و ظریف باید تحریم شود و به خاطر شراکت در جنایات آخوندها در معرض محاکمه بین المللی قرار بگیرد.

ژنرال جک کین

فرزین هاشمی

سنابرق زاهدی

مسلم اسکندر فیلابی

 

  هیات سازمان خبات کردستان ایران

 در دومین تظاهرات نه به آخوند روحانی، نه به فاشیسم مذهبی در نیویورک تظاهر کنندگان با شعار و پلاکاردهایی که حمل می کردند، تاکید کردند که کرسیهای ایران در ملل متحد باید به مقاومت عادلانه مردم ایران و جایگزین دموکراتیک شورای ملی مقاومت واگذار شود وحق مردم ایران برای مقاومت و سرنگونی دیکتاتوری ضد بشری آخوندها به رسمیت شناخته شود.
سخنرانان و تظاهر کنندگان گفتند: تمامی دست اندرکاران جنایت علیه بشریت درقتل عام سی هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ و سران این رژیم -که تاکنون به خاطر اعدامهای خودسرانه و سرکوب و زن ستیزی و انواع تبعیضهای مذهبی و ملی و نقض ابتدایی ترین اصول حقوق بشر، در۶۵ قطعنامه ارگانهای ملل متحد از جمله مجمع عمومی محکوم شده اند - باید در مقابل عدالت قرار بگیرند.
تظاهر کنندگان پشتیبانی همه جانبه و همبستگی خود را با اعتراضات مردمی و قیام آفرینان وکانونهای شورشی برای سرنگونی این رژیم ضدبشری و برقراری آزادی و حاکمیت مردم ایران اعلام کردند.