روز دوشنبه ۱۵ مهر ۹۸ کشاورزان زحمتکش در اصفهان در اعتراض به در اعتراض به دزدی آب زاینده رود و دروغگویی های رژیم و وعده های پوچ و فریبکارانه حکومت آخوندی طی ۱۷سال، مطابق فراخوان قبلی در فلکه تیران اصفهان دست به تجمع زدند.

کشاورزان سپس با خودروهای خود در حالیکه طول ستون آنها به کیلومترها می رسید، به سمت سد زاینده رود حرکت کردند.
کشاورزان اصفهان سه روز است که برای جلوگیری از دزدی آب و محروم کردن آنها به محل طرح رفته و با لوله کشی جدید توسط رژیم مواجه شده اند. کشاورزان می گویند: نمی گذاریم از اینجا لوله را بکشند و آب را ببرند. حتی خون‌مان اینجا ریخته شود و جسدمان را هم ببرند نمی گذاریم آب را ببرند. یک کشاورز دیگر می گوید دزدی بس است. کشاورزان خشمگین روز دوشنبه با یک دستگاه لودر به محل پروژه لوله کشی برای انتقال آب زاینده‌رود رسیده و لوله‌های کار گذاشته را تخریب کردند.