خط فقر از ۸ میلیون تومان عبور کرد

 

رسانه های حکومتی از عبور خط فقر از ۸ میلیون تومان خبر دادند.

از رسانه های حکومتی خب ردادند سبد معیشت یا همان خط فقر از ۸ میلیون تومان گذشت. بر اساس این گزارش دستمزد پایه عموم کارگران ایران که در ابتدای سال ۹۸ شورایعالی کار رژیم ۱ونیم میلیون تومان تصویب کرده بود و مدعی بود که به یک دوم خط فقر رسانده است ظرف ۶ ماه به کمتر از یک پنجم خط فقر تنزل کرد و قدرت خرید عموم مردم به همین میزان کاهش پیدا کرده است. تازه این در حالیست که رژیم آخوندی برای غارت بیشتر خانواده‌های کارگری تعداد هر خانوار را از ۴ نفر به ۳و سه دهم تنزل داده است. بر این اساس تنها در مورد گرانی سبد غذایی هرفرد در روز، طی ۶ ماه گذشته از ۱۰۰۲۴۸ ریال (صدهزار و ۲۴۸ تومان) به ۲۱۵۳۲۷ ریال ظرف یکماه یعنی بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته است.


این در حالی است که هم خامنه‌ای و هم رئیس جمهورش بارها در سخنرانیهایشان از کنترل اوضاع و نرخ تورم سخن گفته اند. بر اساس این گزارش وضعیت ماهانه گرانی قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم از فروردین تا شهریور امسال پیوسته در حال افزایش و فقر و گرسنگی در جامعه نیز گسترده تر شده است.
در حالی رژیم آخوندی کسری بودجه‌های خودرا از طریق گران کردن کالاها و فشار دادن گلوی مردم دنبال می‌کند که در همان حال دزدیهای نجومی توسط کارگزاران و انگل‌زاده‌های حکومتی حیرت همگان را برانگیخته است. از جمله روز ۱۴مهر علیرضا بیگی یک عضو مجلس ارتجاع «به تاراج رفتن ۲۷ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا» توسط همین باندهای حکومتی را اعتراف کرد. با کاهش شدید قدرت خرید اغلب مردم به یک پنجم خط فقر، بی تردید حاکمیت آخوندی با چالش بیشتری از جانب لشگر گرسنگان مواجه خواهد بود.