بازنشستگان فرهنگی در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم تجمع کردند و علیه سرکوب و تبعیض حکومت آخوندی اعتراض کردند.

معترضان شعارهای حمایت از معلمان زندانی سردادند. آنان همچنین از خیزش مردم لردگان حمایت کردند.
در تراکتهایی که در دست تجمع‌کنندگان بود از جمله نوشته شده بود:
بازنشسته بپاخیز علیه رفع تبعیض
کو بهداشت کو درمان مرگ بر ظالمان
گرانی تورم بلای جان مردم
نیروهای سرکوبگر و امنیتی و لباس شخصی های خامنه‌ای در وحشت از گسترش اعتراضات در محل مستقر شده بودند و جمعیت را کنترل می کردند.
ادامه اعتصاب و تظاهرات کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه بار دیگر در اعتراض به سیاستهای غارتگرانه و سرکوبگرانه رژیم ضدکارگری آخوندی به اعتصاب خود ادامه دادند.
کارگران نیشکر هفت تپه طی چند روز اخیر در حمایت از همکاران اخراجی خود دست به اعتصاب زدند و خواهان بازگشت آنها به کار شدند.
روز چهارشنبه ۱۷مهر کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به سیاستهای غارتگرانه و سرکوبگرانه حکومت آخوندی به اعتصاب خود ادامه دادند.
آنان که روزهای متوالی است در حمایت از همکاران اخراجی خود دست به اعتراض می زنند خواستار آزادی کارگران زندانی هفت تپه شدند. آنها شعار می دادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد هیهات مناالذله هیهات مناالذله