عفو بین الملل محدودیت زنان برای ورود به ورزشگاهها را محکوم کرد و از رژیم آخوندی خواست تمامی محدویتها را لغو کند.

فیلیپ لوتر مدیر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت تصمیم رژیم ایران که شمار محدودی بتوانند برای تماشای مسابقه فوتبال شرکت کنند یک تبلیغات مسخره و به منظور سفیدسازی چهره رژیم طراحی شده است. هر کاری کمتر از لغو کامل محدودیت دسترسی زنان به تمامی استادیومها توهین به حقوق همه زنان ایران است.

عفو بین الملل مانور رژیم آخوندی راکه در پی خودسوزی زنده یاد سحر خدایاری و در قبال فشار بین الملی، به ناگزیر به ورد محدود وکنترل شده زنان دریک مسابقه تن داده است، تبلیغات مسخره برای سفیدسازی چهره رژیم توصیف کرد.
عفو بین الملل ضمن محکوم کردن محدودیتهای حکومت آخوندی برای ورود به ورزشگاهها، از این رژیم خواست تمامی محدویتها را لغو کند. عفو بین الملل گفت تصمیم رژیم ایران که شمار محدودی بتوانند برای تماشای مسابقه فوتبال شرکت کنند یک تبلیغات مسخره و به منصور سفیدسازی چهره رژیم طراحی شده است. هر کاری کمتر از لغو کامل محدودیت دسترسی زنان به تمامی استادیومها توهین به حقوق همه زنان ایران است.
از سوی دیگر رژیم آخوندی باندهای هار و چماقدار خود را با پلاکاردها و عکسهای خامنه ای بسیج کرد تا شعار بدهند که ورود زنان به ورزشگاهها برخلاف خلاف قانون ارتجاع حاکم و مصوبات شورای کودتای ضد فرهنگی رژیم است.