فعالیت کانونهای شورشی بمناسبت سی مهر در سراسر میهن