رئیس جمهور آمریکا وضعیت اضطراری ملی این کشور در رابطه با رژیم آخوندی را به دلیل تهدیدهای فوق العاده این رژیم به مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

در فرمان دونالد ترامپ که توسط کاخ سفید منتشر شده، آمده است: روابط آمریکا با رژیم ایران هنوز به حالت نرمال درنیامده است و روند اجرای توافقات با این رژیم به تاریخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ هم چنان در جریان است. به همین دلیل وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در ۴ نوامبر ۱۹۷۹ و اقدامات تصویب شده در آن تاریخ، برای مقابله با آن وضعیت اضطراری باید بطور موثری فراتر از ۱۴ نوامبر۲۰۱۹ ادامه یابد.
رئیس جمهور آمریکا که دستورش در فدرال رجیستر منتشر و برای کنگره ارسال شده است، تاکید کرد: بر اساس بند ۲۰۲(d) قانون اضطراری ملی، من وضعیت اضطراری ملی اعلام شده در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰را برای یک سال دیگر در رابطه با رژیم ایران ادامه می دهم. این وضعیت اضطراری در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ از وضعیت اضطراری اعلام شده در دستور اجرایی ۱۲۹۵۷ در ۱۵مارس ۱۹۹۵ متفاوت است.