ایرانیان آزاده در کشورهای مختلف در یک کارزار جهانی همبستگی و حمایت خود را با قیام قهرمانانه مردم ایران اعلام کردند.

تورنتو

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

اتاوا - مقابل پارلمان فدرال

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

 اسلو-مقابل پارلمان نروژ

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

ایتالیا - رم

 

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کپنهاگ - مقابل دفتر عفو بین الملل

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

یوتوبری- سوئد

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

بوروس - سوئد

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

سیدنی - استرالیا

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران