فعالیت‌های کانونهای شورشی در سراسر میهن – ۲۶ آبان ۹۸ - حمایت از قیام سراسری و قهرمانانه مردم ایران