همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

 

ایرانیان آزاده، اشرف نشانان در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تظاهرات‌ و تجمعات، همبستگی و حمایت خود را با قیام دلیرانه مردم و جوانان شورشی در شهرهای میهن را اعلام کردند.

رم

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

لاهه -مقابل پارلمان هلند

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

برلین

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

هامبورگ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

لاهه

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشگر در ایران

آمستردام

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

اسلو - نروژ

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

کپنهاگ

 

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

آرهوس -دانمارک

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

مونترال

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

اتاوا

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام قهرمانانه مردم و جوانان شورشی در ایران