سلام من مایکل کوپر نماینده پارلمان از کانادا هستم.

من رویدادهای ایران را در طول چند روز گذشته مشاهده کرده ام و به راستی شرایط وحشتناک است. به هزاران هزار نفری که به خیابانها آمده اند که برای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مهمتر از همه پایان دادن به رژیم شیطانی و استبدادی ایران مبارزه کنند، حمایت کامل خودم را به شما اعلام می کنم. به آنهایی که جانشان را از دست داده اند یا متحمل جراحاتی به دست رژیم وحشی ایران شده اند، دعاهای من و قلبم با شماست.
مبارزه پیش رو آسان نیست. ما دیده ایم که رژیم از همه اقدامات ممکن برای سرکوب اراده دمکراتیک مردم ایران استفاده کرده است، از شکنجه، تا دستگیری های گسترده، تا قتل، تا سرکوب اینترنت. لطفا بدانید که اگر چه مبارزه پیش رو آسان نیست، بسیاری در جامعه بین المللی هستند که از تلاشهای شما حمایت می کنند. ابعادی که رژیم ایران رفته بطور خاص بستن اینترنت نمی تواند برجا بماند. با تلاشهای مستمر شما و با مصمم بودن مستمر شما، روزهای رژیم ایران به شماره می افتند اگر تلاشها را حفظ کنید و آزادی مجددا به ایران بازخواهد گشت.