لیست‌گذاری کارمند سابق اطلاعات و وزیر کنونی ارتباطات آخوندها

یک مهره کلیدی در کارزار سانسور و مراقبت رژیم آخوندی

با توجه به سانسور سرکوبگرانه اینترنت توسط رژیم آخوندی

واشنگتن – دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری، روز اول آذر علیه محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فن آوری رژیم ایران، بخاطر نقش وی در سانسور گسترده اینترنت توسط رژیم بر اساس فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا اقدام کرد. دسترسی به اینترنت در ایران که تحت مدیریت وزارتخانه آذری جهرمی است در ماه نوامبر در پی اعتراضات ضد رژیم در سراسر کشور بر مبنای آن چه مقامات ایران بعنوان نگرانیهای امنیت ملی توصیف میکنند، چندین روز است که مشابه الگوی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بسته است.
آذری جهرمی که یک کارمند سابق وزارت بدنام اطلاعات ایران است، سیاست رژیم ایران مبنی بر سانسور سرکوبگرانه اینترنت را از زمانی که در اواسط سال ۲۰۱۷ به این منصب رسید، پیش برده است و دست اندرکار تعقیب و مراقبت فعالان اپوزیسیون نیز بوده است.
استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت «رهبران ایران میدانند که اینترنت باز و آزاد. نامشروع بودن آنها را آشکار میکند، از این رو آنها دنبال سانسور اینترنت هستند تا اعتراضات ضد رژیم را سرکوب کنند. ما وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات ایران را بخاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت تحریم میکنیم».