فراخوان به مراجع بین المللی برای محکوم کردن تبدیل دبستان به زندان

رژیم ضد بشری آخوندی برای جلوگیری از ادامه و گسترش قیام به موج بازداشت و دستگیری های گسترده در سراسر کشور ادامه میدهد. شمار بازداشت شدگان از ابتدای قیام از مرز ۱۰۰۰۰ تن گذشته است.

ابعاد بازداشتها بحدی است که رژیم در بسیاری نقاط از مدارس ابتدایی نیز به عنوان بازداشتگاه استفاده میکند چیزی که نقض آشکار کنوانسیونهای بین المللی است. کلیپ دبستان دخترانه قدس که نیروهای سرکوبگر بازداشت شدگان را با چشم بند و دست بسته به آن وارد و خارج میکنند روی اینترنت وجود دارد.

مقاومت ایران دبیرکل و ارگانهای ذیربط ملل متحد مانند یونسکو و یونیسف و گزارشگرهای مربوطه و دیگر ارگانهای بین المللی مدافع حقوق کودکان و حقوق بشر را به محکوم کردن رژیم آخوندی بخاطر دستگیری های گسترده و تبدیل مدارس به زندان فرا میخواند

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ آذر ۱۳۹۸(۲۴نوامبر۲۰۱۹)دبستان دخترانه قدس در تهرانبازداشت شدگان با چشمان بسته توسط مزدوران به خودرو منتقل می شوند