پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی آخوندها:۳۴ نفر از مجاهدین دستگیر و شبکه وسیعی از کانالهایی با مشی مجاهدین کار میکردند شناسایی شدند.

ضرورت اعزام هیات ملل متحد برای بازدید از این زندانیان و ممانعت از شکنجه و اعدام آنها
پاسدار جنایتکار، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رژیم آخوندی، عصر روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط با قیام سراسری مردم ایران گفت “این افراد به دولت‌ها و‌ مجاهدین وصل بودند.... فکر می‌کنم ۳۴ نفر از مجاهدین تاکنون دستگیر شدند و یک شبکه وسیعی از کانال‌هایی که نه به اسم مجاهدین بلکه با خط و مشی مجاهدین عمل می‌کردند نیز شناساسی شدند”.
وی پیشتر در روز ۲۷ آبان در جلسه غیرعلنی مجلس ارتجاع گفته بود: «تعدادی از افراد که اقدام به تحریک مردم در خیابانها می کردند، مشخص شد که با سازمان مجاهدین در ارتباط هستند».
از سوی دیگر آخوند احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان ارتجاع، در نمایش جمعه تهران روز اول آذر این دستگیرشدگان را باغی و محارب توصیف کرد و از دستگاه قضاییه خواست آنها را به اشد مجازات برساند.
مقاومت ایران با تاکید بر اینکه این زندانیان بدون تردید در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، از ملل متحد خواست تا تحقیق پیرامون وضعیت این زندانیان و اعزام دیدار با آنها را در اولویت قرار دهد.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران ازابتدای قیام، مستمرا شورای امنیت ملل متحد و دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام برای توقف فوری کشتار و سرکوب و آزادی زندانیان فراخوانده و بر ضرورت اعزام هیاتهای ملل متحد به ایران برای تحقیق درباره شهیدان و مجروحان و زندانیان تاکید کرده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۴ آذر ۱۳۹۸ (۲۵ نوامبر ۲۰۱۹)