کارزار جهانی همبستگی ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت با قیام سراسری مردم ایران، در آمریکا و اروپا و استرالیا و کانادا همچنان ادامه دارد.

لاهه - مقابل پارلمان هلند

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران

کارزار بین المللی حمایت ایرانیان آزاده از قیام مردم ایران