فراخوان فوری برای آزادی زندانیان، اعزام هیات برای بازدید آنها و ممانعت از شکنجه و اعدام

رژیم آخوندی در وحشت از ادامه خیزش سراسری مردم ایران، به موج دستگیری های گسترده در سراسر ایران ادامه میدهد. شمار بازداشت شدگان از ابتدای قیام تا کنون از مرز ۱۲۰۰۰ تن گذشته است. ابعاد دستگیریها بحدی است که نه تنها زندانها مملو از بازداشت شدگان شده اند بلکه بخش زیادی از دستگیرشدگان در ساختمانهای اداری و حتی مدارس و دبستانهای ابتدایی نگهداری میشوند.

بنا به رسانه های حکومتی، کارگزاران رژیم آخوندی صرفا از دستگیری حدود ۱۰۰۰ تن فقط در ۷ استان کشور در دو روز گذشته خبر داده اند. روز ۹ آذر محمد جواد کولیوند، نماینده مجلس ارتجاع از کرج و رییس کمیسیون داخلی این مجلس، از دستگیری بیش از ۴۰۰ تن در استان البرز و سرکرده نیروی انتظامی استان هرمزگان از دستگیری ۳۱ تن از «رهبران اصلی در فضای مجازی» و سرکرده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری ۴۸ تن از «عوامل اصلی» و ۲۲ تن از افراد «تخریب گر» در جریان قیام خبر داد.

در روز ۱۰ آذر، سرکرده های نیروی انتظامی از دستگیری ۲۴۰ تن از «سران» اعتراضات در کرمانشاه، دستگیری ۹۷ تن در پردیس، دستگیری ۵۰ تن در تهران، ۲۵ تن در کردستان، ۳۲ تن در اصفهان و ۲۶ تن در نجف آباد و یزدانشهر خبر دادند.

ابعاد دستگیریهای روزانه در سراسر کشور بسیار بیشتر است. باید دستگیریهای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات آن و دیگر ارگانهای سرکوبگر را به دستگیریهای نیروی انتظامی اضافه کرد. این در حالیست که فاشیسم دینی حاکم بر ایران تلاش میکند شمار واقعی شهیدان و دستگیرشدگان را مخفی نگاه دارد.

سرکردگان رژیم آخوندی با توصیف بازداشت شدگان به عنوان محارب و باغی برای اعدام آنها زمینه سازی میکنند.

از آنجایی که بسیاری از دستگیر شدگان در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، بار دیگر شورای امنیت، دبیرکل، شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و همچنین اتحادیه اروپا و کشورهای عضو را به اقدام فوری برای توقف کشتار و سرکوب توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران فرا خواند و از ملل متحد خواست هیأت های حقیقت یاب برای بازدید از زندانها و زندانیان قیام به ایران اعزام کند. سکوت و بی عملی در برابر جنایت علیه بشریت، آخوندهای حاکم برایران را در ادامه کشتار و شکنجه و اعدام جری تر می کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۱ آذر ۱۳۹۸ (۲ دسامبر ۲۰۱۹)