تجمع و نمایشگاه عکس ایرانیان آزاده در ژنو در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل در میدان ناسیونال در همبستگی وحمایت از قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایرانر

همبستگی و حمایت ایرانیان آزاده در ژنو با قیام سراسری مردم ایران