جمعی از ایرانیان آزاده در وین روز جمعه ۱۵ آذر با برگزاری یک تظاهرات در مقابل  مقر آژانس اتمی، اعتراض خود را به حضور هیئت جنایتکار آخوندی در وین اعلام کردند.

شرکت کنندگان ضمن حمایت از قیام سراسری مردم ایران خواستار محکومیت رژیم آخوندی توسط جامعه بین المللی بخاطر کشتار و سرکوب مردم ایران شدند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین علیه حضور هیئت رژیم آخوندی و حمایت از قیام ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین علیه حضور هیئت رژیم آخوندی و حمایت از قیام ایران

تظاهرات ایرانیان آزاده در وین علیه حضور هیئت رژیم آخوندی و حمایت از قیام ایران