پارلمان پرتغال با تصویب قطعنامه یی از سرکوب و کشتار قیام کنندگان ایران توسط حکومت آخوندی ابراز نگرانی کرد.

حزب سوسیالیست، حزب سوسیال دمکرات، بلوک چپ، حزب مردمی، حزب طبیعت و دیگر احزاب به این قطعنامه رأی مثبت دادند.
در این قطعنه که زیر عنوان «برای کشته شدگان در تظاهرات در ایران»، با اکثریت قریب به اتفاق آرا به تصویب رسید، آمده است: حوادث اخیر درایران نمونه نگران کننده ای از قتل ای غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران را نشان می دهد که برای سرکوب شدید اعتراضات به طور مفرط از نیروی مرگبار استفاده کرده اند.
همچنین چندین گزارش از شلیک گلوله از پشت بام ساختمانها و در یک مورد از هلیکوپتر، گزارش شده است.
بر این اساس، مجمع جمهوری پرتقال نگرانی خود را از کشته شدگان در درگیری های هفته های اخیر در ایران ابراز می دارد و بر توقف سرکوب اعتراضات درایران تاکید می کند.