کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک در فرانسه سرکوب خونین رژیم علیه تظاهرکنندگان در ایران را محکوم می کند.

متن بیانیه: ما هشدار می دهیم که تظاهرکنندگان دستگیر شده از سوی مقامات بالای رژیم و قوه قضاییه و رسانه های رسمی تهدید به اعدام شده اند.
جهان فریاد «مرگ بر دیکتاتور» و خواسته ی مردم برای سرنگونی رژیم را می شنود. شرکت فعال زنان در این شورش ها بسیار قابل توجه است و نشان دهنده ی واکنشی مشروع در برابر رژیمی است که زن ستیزی آن بر همگان آشکار است. ما همبستگی خود را با مردم ایران در نبردش برای آزادی بیان و آزادی اجتماعات و تظاهرات، اعلام می کنیم.
جامعه بین المللی نمی تواند در برابر این سرکوب عمومی ساکت بماند. سازمان ملل متحد هشدار داده است که در سرکوب تظاهرکنندگان از سلاحهای جنگی استفاده شده است. کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک از دولت فرانسه و اتحادیه اروپا می خواهد که این حمام خون را قاطعانه محکوم کنند و از مردم ایران که برای آزادی و دمکراسی، حقوق بشر و ارزشهای جهانشمول سربه ا عتراض برداشته است، حمایت کنند. دولت ایران بایستی در برابر مسئولیتهایش قرار داده شود.
ما همچنین از فراخوان خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، به سازمان ملل متحد، بنظور «اعزام فوری یک هیئت تحقیق به ایران جهت برآورد شمار قربانیان و وضعیت در سرتاسر کشور استقبال می کنیم»
ما از همکاران پارلمانتر خود می خواهیم که با هر گونه مصونیت از مجازات مسئولین مرتکب جنایات علیه بشریت در ایران مخالفت ورزیده و اجازه ندهند که فریاد خلقی که برای آزادی و عدالت بپا خواسته است، توسط یک حکومت مذهبی در حال زوال خاموش شود.