روز شنبه ۲۴ آذر جمعی از ایرانیان آزاده در اسلو با برگزاری یک تظاهرات در مقابل پارلمان نروژ حمایت خود را از قیام سراسری مردم ایران اعلام کردند.

شرکت کنندگان به بیش از ۱۰۰۰ شهید راه آزادی قیام مردم ایران ادای احترام نمودند.

آقای پرویز خزائی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک طی سخنرانی خود از قیام مردم ایران حمایت  کردند.

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان قیام

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان قیام

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان قیام

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان قیام

تظاهرات ایرانیان آزاده در نروژ در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت شهیدان قیام