جمعی از ایرانیان آزاده در سیدنی با برگزاری سه روز تظاهرات و تجمع و نمایشگاه عکس در مرکز شهر چهلم شهیدان قیام ایران را گرامی داشتند.

 

گرامیداشت چلهم شهیدان قیام ایران در سیدنی

گرامیداشت چلهم شهیدان قیام ایران در سیدنی

گرامیداشت چلهم شهیدان قیام ایران در سیدنی

گرامیداشت چلهم شهیدان قیام ایران در سیدنی

گرامیداشت چلهم شهیدان قیام ایران در سیدنی