مریم رجوی: درود بردانشجویان و مردم به‌پاخاسته در سراسر ایران

خانم مریم رجوی در پیامی به دانشجویان شهرهای مختلف میهن گفت:‌ درود به دانشجویان بپاخاسته تهران و اصفهان و دامغان و دیگر شهرها که برای دومین روز با شعارهای ”فرمانده کل قوا استعفا استعفا”، ”سپاه جنایت میکند، رهبر حمایت میکند”، ”دانشجو بیدار است از سیدعلی بیزار است”، ”بسیجی بی غیرت عامل قتل ملت”، «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و ” حکومت سپاهی نمیخواهیم” به خیابانها آمدند.
دانشجویان به پاخاسته خواست عموم مردم برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم را به نمایش گذاشتند. زمان آن فرا رسیده است که جامعه جهانی به این حقیقت اذعان کند که فاشیسم دینی حاکم، مردم ایران را نمایندگی نمیکند و خواست ملی برای سرنگونی این رژیم را برسمیت بشناسد.