خانم مریم رجوی از جوانان غیرتمند در جنوب کشور خواست به یاری هموطنان سیلزده در هرمزگان و سیستان و بلوچستان و کرمان بشتابند.

خانم رجوی افزود: هزاران هزار تن در محاصره سیل قرار دارند و یا خانه و کاشانه خود را از دست داده اند. آخوندها که با قتل عام محیط زیست ابعاد سیل را فاجعه بارتر کرده اند، هیچ کمکی به مردم نمیکنند. در بسیاری از نقاط حتی وسایل اولیه مکانیکی برای کمک رسانی به سیلزدگان وجود ندارد.
این رژیم همة ثروتهای کشور را به یغما می برند و یا در پروژه های ضد میهنی اتمی و موشکی و جنگ افروزی به هدر میدهند و مردم ما را در مقابل سیل و زلزله و دیگر حوادث طبیعی بی دفاع باقی گذاشته اند.


فراخوان خانم مریم رجوی برای همیاری و کمک رسانی به هموطنان سیلزده در جنوب کشور

فراخوان خانم مریم رجوی برای همیاری و کمک رسانی به هموطنان سیلزده در جنوب کشور