دادگستری کل رژیم آخوندی در تهران- دادسرای ارتجاع منطقه ۷-خیابان تخت طاووس کانون شورشی ۹۸۴