پاره کردن عکس‌‌های سردژخیم قاسم سلیمانی در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

 

اشرف‌نشانان ایتالیا تمامی عکس‌های سردژخیم قاسم سلیمانی جلاد را که توسط مزدوران رژیم در تورینو و نزدیک سفارت آخوندی در رم نصب شده بودند را پاره و با پیام های مرگ برخامنه ای و درود بر کانون‌‌‌های شورشی جایگزین کردند.

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان

پاره کردن عکس‌‌های قاسم سلیمانی جلاد در ایتالیا توسط اشرف‌نشانان