هموطنان آزاده در ژنو روز دوشنبه ۵ اسفند، همزمان با آغاز اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد، به تظاهرات علیه نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی در مقابل مقر ملل متحد پرداختند.

فراخوان تظاهر کنندگان به محاکمه عاملان جنایت علیه بشریت قاتلان۱۵۰۰شهید قیام و مسئولان قتل عام ۶۷

ارجاع پروند جنایت رژیم به شورای امنیت و محاکمه سران رژیم آخوندی به ویژه آخوند جلاد ابراهیم رئیسی رئیس قضائیه خامنه ای و علیرضا آوایی وزیر دادگستری کابینه آخوند روحانی.

تظاهرات هموطنان در ژنو همزمان با اجلاس شورای حقوق بشرملل متحد

تظاهرات هموطنان در ژنو همزمان با اجلاس شورای حقوق بشرملل متحد

تظاهرات هموطنان در ژنو همزمان با اجلاس شورای حقوق بشرملل متحد