خسارات سیل ویرانگر در۱۹ استان کشور تخریت اماکن مسکونی و بی خانمانی گسترده هموطنان انهدام هزاران کیلومتر راه


جاری شدن سیل در ۱۹استان میهن، براثر ویرانی محیط زیست در حاکمیت شوم آخوندی، با تخریب گسترده پلها و راهها، منازل مسکونی و باغها و زمینهای کشاورزی خسارات فراوانی به هموطنان وارد ساخته است.

تخریب صدها منزل مسکونی باعث آوارگی و بی خانمانی هزاران تن از هموطنان شده است. تخریب زمینهای کشاورزی دسترنج هزاران کشاورز زحمتکش را از بین برده است. هزاران رأس دام کشاورزان و دامداران زحمتکش تلف شده است.
بیش از ۹هزار کیلومتر راه آسفالته و شوسه تخریب شده است.
هزاران کیلومتر راه روستایی از بین رفته است.
تنها در رودبار جنوب کرمان ۳۰۰میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی و راهها وارد شده است . بیش از ۵۰درصد خسارات به زیرساخت راهها و بناها وارد آمده است.
جاری شدن سیل ۱۲۳ روستای این شهرستان را متحمل خسارات فراوان کرده است و تا روز چهارشنبه هنوز دهها روستای این منطقه در محاصره سیل بودند
در شهرستان دلگان بیش از ۸۰میلیارد تومان تنها به راهها خسارات وارد آمده است.
در جریان سیل چند روز اخیر دهها تن از هموطنان جان باختند و تعداد مفقود شدند.