شامگاه سه شنبه ۱۲فروردین۱۳۹۹ و بدنبال شورش زندانیان زندان شیبان اهواز، بستگان زندانیان شورشی در مقابل این زندان که در جاده اهواز – شوشتر قرار دارد تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی زندانیان شدند.

حکومت آخوندی که از این تجمع اعتراضی به دنبال شورش در زندان هراسان شده بود تلاش کرد با حمله دژخیمان زندان و پاسداران و شلیک گلوله و گاز اشک معترضان را متفرق کند. در اثر تیراندازی دژخیمان تعدادی از تجمع کنندگان مجروح شدند.

در جریان شورش زندانیان در زندان سپیدار اهواز در روز سه شنبه ۱۲ فروردین، پاسداران و نیروهای گارد ویژه به زندانیان یورش بردند و تا ساعتها صدای شلیک از داخل زندان شنیده می شد. برخی از گزارشها به نقل از شاهدان عینی حاکیست که پس از تاریکی هوا آمبولانسهایی وارد زندان شده و با اسکورت نظامی زندان را ترک کرده اند گفته میشود مجروحان درگیری در زندان، به بیمارستان بقایی سپاه وبیمارستان خمینی ملعون در اهواز منتقل شده اند.

شورشها در زندانهای ایران و فراخوانهای مکرر مقاومت ایران و هم چنین فراخوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد درباره ایران و دیگر مدافعان حقوق بشر در مورد ضرورت آزادی همه زندانیان به خاطر وضعیت وخامت بار بیماری کرونا در زندانها بازتاب بین المللی گسترده یی داشته است.
 خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: در ایران سلسله یی از شورشها در گرفته و شروع شده است.